2010-10-17

031

031


jacket:IZUMIYA
top:G Field
pants:{u.f.o}
belt:IZUMIYA
hat:**DP**yumyum
socks:pig
shoes:J's
bag:BOOM
skin:JM:Mai
hair:kik